VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY FIRMY ŠTOR CAD -GRAITEC s.r.o. 

Platné od 15.10.2020

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

A1. Tieto všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú vzťah medzi spoločnosťou ŠTOR CAD - GRAITEC, s. r. o., IČO: 35 805 781, so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, DIČ: 202 028 2374, IČ DPH: SK2020282374, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23447/B, konajúca prostredníctvom: Ing. Jiří Bendl – konateľ, tel. č.: +421 948 332 682, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., (ďalej len ako „GRAITEC“) ako predávajúcim/dodávateľom/poskytovateľom tovaru/služieb/licenčného oprávnenia na jednej strane a zákazníkom tejto obchodnej spoločnosti GRAITEC ako kupujúcim/odberateľom (ďalej len ako „zákazník") na druhej strane a sú neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi GRAITEC a zákazníkom a určujú časť jeho obsahu a podmienok v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") v nadväznosti na ustanovenia § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“). Zákazníkom je podnikateľ, ktorým sa je každý, kto samostatne a sústavne vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom dosiahnutia zisku. Pre účely ustanovenia § 340a Obchodného zákonníka, podľa ktorého zákazník je povinný zaplatiť za tovar alebo poskytnuté služby najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní, a to aj bez vyzvania spoločnosťou GRAITEC, v spojení s ustanovením § 2 Obchodného zákonníka sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná menom alebo na účet podnikateľa. Všetky zmluvné vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou GRAITEC a zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP alebo zmluvou medzi GRAITEC a zákazníkom sa riadi primárne ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, subsidiárne Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito VOP a konkrétnou zmluvou uzatvorenou medzi GRAITEC a zákazníkom má prednosť znenie zmluvy. Ak nie je uvedené ďalej inak, platia tieto VOP i na dodávku služieb a licenčných oprávnení, vrátane služieb Subscription a upgrade licencií.

A2. Predmetom zmluvného vzťahu medzi GRAITEC a zákazníkom a predmetom ich následného zmluvného vzťahu a/alebo zmluvy je ponuka a dodávka tovaru, služieb a licenčných oprávnení ponúkaných obchodnou spoločnosťou GRAITEC. Dodávka tovaru, služieb a licenčných oprávnení obchodnou spoločnosťou GRAITEC zákazníkovi sa uskutočňuje výhradne na základe týchto VOP, ktoré platia pre všetky obchodné vzťahy vzniknuté medzi GRAITEC a zákazníkom. Aktuálne platné a účinné znenie VOP je zverejnené na internetové adrese obchodnej spoločnosti GRAITEC www.graitec /graitec/vseobecne-obchodne-podmienky a/alebo je taktiež k dispozícii v písomnej podobe na obchodnom oddelení obchodnej spoločnosti GRAITEC na adrese sídla GRAITEC.

A3. Zákazník je povinný pri vyplnení objednávky sa vždy oboznámiť s aktuálnym znením VOP čo uzatvorením každého zmluvného vzťahu týmto potvrdzuje. Zmluvou sa zaväzuje GRAITEC ako predávajúci odovzdať zákazníkovi ako kupujúcemu vec či službu, ktorá je predmetom kúpy, podľa zmluvy a umožniť nadobudnutie zákazníkovi vlastnícke právo k predmetu kúpy a zákazník sa zaväzuje, že predmet kúpy prevezme a zaplatí za vec či službu kúpnu cenu. Pokiaľ je predmetom kúpy licencia k požívaniu softwaru, zákazník získava právo jej používania po dobu dojednanú v kúpnej zmluve.

 B. KÚPNA ZMLUVA

B1. Spoločnosť GRAITEC vystaví na základe žiadosti zákazníka cenovú ponuku so špecifikáciu ponúkaného tovaru alebo služby. Cenová ponuka vydaná obchodným oddelením GRAITEC je platná a zaväzuje GRAITEC k plneniu najdlhšie po dobu siedmich (7) kalendárnych dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

B2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka odoslaná zákazníkom písomne, e-mailom alebo faxom spoločnosti GRAITEC. V objednávke uvedie zákazník najmenej tieto svoje údaje:

  • a) u fyzických osôb – podnikateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH a u právnických osôb názov obchodnej spoločnosti, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko konateľa;
  • b) špecifikácia objednávky/predmetu plnenia, rozsah podľa uvedeného obchodnou spoločnosťou GRAITEC, typ (druh), veľkosť, prevedenie, požadovanú dĺžku trvania prístupu k licencii v prípade dodania softwaru, a pod.;
  • c) množstvo objednaného predmetu plnenia, jednotlivo pre každý typ a prevedenie;
  • d) preferovanú dobu dodania;
  • e) miesto dodania, pokiaľ nebude predmet plnenia prevzatý v kancelárií/obchodných priestoroch obchodnej spoločnosti GRAITEC.

Pokiaľ GRAITEC považuje údaje obsiahnuté v objednávke zákazníka za nepresné či neúplné, má právo vyzvať zákazníka k doplneniu údajov. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväzného súhlasu GRAITEC zákazníkovi s týmto jeho návrhom. Týmto súhlasom sa rozumie zároveň vystavenie zálohovej faktúry alebo faktúry od GRAITEC zákazníkovi, podpísaná cenová ponuka od GRAITEC alebo samotné dodanie tovaru zákazníkovi. Pokiaľ zákazník vo svojej objednávke urobí návrhy výhrad a ďalších zmluvných podmienok  budúceho obchodu s GRAITEC nad rámec týchto VOP, sú takéto doplňujúce podmienky od začiatku neplatné a teda aj neúčinné, jedine ak sú obchodnou spoločnosťou GRAITEC potvrdené zákazníkovi kompetentnou osobou.

B3. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny tovaru sú priebežne aktualizované a sú k dispozícií každému zákazníkovi na vyžiadanie u obchodnej spoločnosti GRAITEC. Všetky ceny sú uvedené bez DPH, bez nákladov na prepravu, bez poistení, pokiaľ nie je stanovené inak.

B4. Pri dodávkach tovarov s dlhodobým plnením si GRAITEC vyhradzuje právo na jednostranné zmeny už dohodnutej ceny za tovar, ku ktorej prišlo dodatočnou zmenou kurzu meny, zmenou v colných sadzbách, zmenou v dovozných a vývozných poplatkoch alebo zmenou cien výrobcu/dodávateľa GRAITEC. Zákazník sa zaväzuje takto upravenou cenu rešpektovať.

B5. Za písomnú komunikáciu je medzi GRAITEC a zákazníkom je považovaná tiež komunikácia prostredníctvom faxu či e-mailu.

C. PLATOBNÉ PODMIENKY

C1. Všetky finančné a daňové doklady pre územie Slovenskej republiky sú vystavovane v eurách, pokiaľ nie je stanovené inak.

C2. Cenu je zákazník povinný zaplatiť podľa špecifikácie a vo výške, ako je uvedené v potvrdení prijatia objednávky alebo v kúpnej zmluve. Dobou plnenia sa rozumie pripísanie čiastky zodpovedajúcej plnej cene na účet GRAITEC. Cena je cenou bez nákladov na neštandardné balenie, dopravu, poistenie, clá, atď., pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

C3. Zákazník sa zaväzuje uhradiť obchodnej spoločnosti GRAITEC cenu tovaru/služby v stanovenej výške v dohodnutom termíne.

C4. Ak je kúpna cena stanovená v splátkach formou splátkového kalendára, stáva sa tento splátkový kalendár neoddeliteľnou súčasťou platobných podmienok zákazníka. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek splátky podľa splátkového kalendára stráca zákazník výhodu svojho plnenia pomocou splátok a GRAITEC môže od zákazníka žiadať zaplatenie celej kúpnej ceny naraz.

C5. Zákazník sa zaväzuje v prípade omeškania platieb uhradiť obchodnej spoločnosti GRAITEC všetky náklady spojené s upomienkam/uplatnením pohľadávky, ako aj úroky, ďalej úroky z omeškania, poplatok z omeškania ako aj ďalšie potrebné náklady spojené s uplatnením pohľadávky podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka v nadväznosti na ustanovenie § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 517 a 521 Občianskeho zákonníka, ako aj podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

C6. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zostáva podľa ustanovenia § 601 Občianskeho zákonníka až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom obchodnej spoločnosti GRAITEC. Ustanovenie § 601 Občianskeho zákonníka sa použije aj v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je software. Obchodná spoločnosť GRAITEC si tak u všetkých zákaziek so zákazníkom uplatňuje právo výhrady vlastníctva podľa tohto ustanovenia. Zákazník túto výhradu vlastníckeho práva uzatvorením kúpnej zmluvy plne a bez výhrad prijíma. Keď GRAITEC výhradu vlastníctva voči zákazníkovi uplatní, zákazník je povinný uhradiť obchodnej spoločnosti GRAITEC za dočasné užívanie predmetu plnenia zmluvy obvyklú výšku ceny vo výške obvyklého prenájmu daného predmetu plnenia v danom mieste a čase. Zákazník prehlasuje, že berie na vedomie, že pri uplatnení výhrady vlastníckeho práva obchodnej spoločnosti GRAITEC k predmetu plnenia je obvyklou cenou prenájmu za dočasné užívanie predmetu plnenia čiastka vo výške 10 % kúpnej ceny predmetu plnenia.

C7. Po uzatvorení kúpnej zmluvy je zákazník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa ustanovenie § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nad rámec zákonných dôvodov pre odstúpenie od zmluvy je zákazník teda oprávnený požiadať GRAITEC o dohodu o zrušenie zmluvy. V prípade, že GRAITEC pristúpi svojím súhlasom k zrušeniu zmluvy, zákazník týmto berie na vedomie a bez výhrad súhlasí, že obchodnej spoločnosti GRAITEC uhradí poplatok vo výške 10% z kúpnej ceny. V prípade, že kúpna cena je zákazníkom už v plnej výške či čiastočne uhradená, vyrovnanie poplatku prebehne prevedením zápočtu tohto nároku na vrátenie kúpnej ceny a úhrady poplatku. 

C8. V prípade omeškania zákazníka s úhradou peňažitého plnenia GRAITEC, zákazník je povinný uhradiť GRAITEC zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania zákazníka s úhradou peňažitého plnenia GRAITEC po dobu dlhšiu ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní, zákazník je povinný uhradiť obchodnej spoločnosti GRAITEC ešte aj jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške tristo sedemdesiat (370) EUR. Za každé porušenie termínu splátky podľa splátkového kalendára je zákazník taktiež povinný zaplatiť jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške tristo sedemdesiat (370) EUR za každé takéto porušenie.  Právo GRAITEC na náhradu škody tým nie je dotknuté.

D. DORUČENIE TOVAROV

D1. Dodávanie tovarov obchodnou spoločnosťou GRAITEC je vykonávané čo najskôr, a to podľa prevádzkových možností GRAITEC a jeho dodávateľov. Čiastočné plnenie je prípustné, pokiaľ nie je stanovené inak.

D2. Nepredvídateľné okolnosti či neodvrátiteľné udalosti, ako napr. vyššia moc, vyššie zásahy, dopravné a colné omeškanie či výluky, stávky a v dôsledku situácii ovplyvnených opatreniami štátnych orgánov SR ako aj iných okolností a udalostí nezavinených obchodnou spoločnosťou GRAITEC oprávňujú GRAITEC k odkladu dodávky tovarov. Takéto okolnosti a udalosti sa budú spravovať podľa ustanovení § 420 a nasl. Obchodného zákonníka.

D3. Miestom plnenia je kancelária GRAITEC, a to na adrese Mlynské Nivy 72 v Bratislave. Pri odoslaní tovarov je miestom plnenia miesto odovzdania tovarov prepravcovi na dopravu zákazníkovi. Dopravné a poistenie hradí zákazník, pokiaľ nie je uvedené inak.

D4. Odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo jeho odovzdaním na prepravu konkrétnemu prepravcovi prechádza na zákazníka nebezpečie škody spôsobenej na tovare, s čím zákazník plne a bez výhrad súhlasí. Zákazník je preto pri objednaní tovaru/tovarov povinný oznámiť spôsob dopravy tovaru ak aj poistnú sumu.

D5. V prípade kúpy elektronického softwaru, ten je dodávaný elektronickou formou a digitálne, v podobe udelenia príslušnej licencie k softwaru priamo od výrobcu daného softwaru, a to na predom určené časové obdobie s možnosťou budúceho predĺženia. Udelením licencie sa rozumie prijatie prihlasovacích údajov do zákazníckeho účtu k softwaru zákazníkom, resp. prijatie internetového odkazu k príslušnému softwaru. Zákazník tak prijíma do svojej dispozície na základe kúpnej zmluvy údaje (sériové číslo, zákaznícke číslo, špecifikáciu zákazníckeho účtu, upresnenie aktivačných údajov softwaru atď.), ktoré sú potrebné pre otvorenie/stiahnutie softwaru z internetového prostredia do elektronického zariadenia zákazníka. Dodávka softwaru je podľa týchto VOP správne vykonaná okamžikom, kedy vyššie uvedené príslušné prístupové údaje k licencii sú zákazníkovi výrobcom, resp. obchodnou spoločnosťou GRAITEC poslané na e-mail zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je následne zabezpečený užívateľským menom a heslom zákazníka. Dodanie predmetu plnenia sa podľa týchto VOP rozumie odoslanie prístupových údajov k licencií na e-mail zákazníka. Neaktivovanie licencie zákazníkom, či jej nevyužívanie zákazníkom, nezbavuje zákazníka povinnosti uhradiť kúpnu cenu.

D6.Doručením tovarov podľa týchto VOP sa zároveň rozumie aj dodanie či sprostredkovanie súvisiacich služieb, ktoré súvisia s ponukou obchodnej spoločnosti GRAITEC. Službami sa rozumie napríklad školenie, inštalácia tovarov, poradenská činnosť, technické konzultácie, technická podpora, tvorba šablón a doplňujúcich nástrojov vrátane potrebného nastavenia produktu zákazníkom, a iné. Pokiaľ služby nedodáva zákazníkovi GRAITEC, služby je možné zákazníkom GRAITEC sprostredkovať formou externých spolupracujúcich dodávateľov (technických odborníkov) obchodnej spoločnosti GRAITEC. Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ žiada od GRAITEC sprostredkovanie služieb od externých odborníkov, na prevedenie, dodanie a kvalitu objednaných a prevedených služieb od takýchto externých dodávateľov na príslušný právny vzťah medzi zákazníkom a externým dodávateľom neplatia tieto VOP, čím GRAITEC nijako právne neodpovedá za plnenie takýchto služieb externými dodávateľmi.

E. AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁVA ZO ZÁRUKY, ZÁRUČNÉ PODMIENKY, DÔVERNOSŤ INFORMACIÍ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

E1. Zákazníkovi nevznikajú zakúpením tovarov akékoľvek práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log a patentov predávajúceho či jeho zmluvných partnerov. Zákazníkovi nevznikajú autorská práva k softwarovým produktom a zákazník nie je oprávnený do produktov akokoľvek zasahovať, kopírovať ich, či inak rozširovať alebo upravovať.

E2. Zjavné vady, t. j. vady, ktoré sú zistiteľné pri riadnom prebratí tovarov musia byť reklamované najneskôr pri tomto prevzatí, inak práva zo zodpovednosti za tieto zjavné vady zanikajú. Skryté vady musia byť oznámené najneskôr po ich zistení, najneskôr však do skončení záručnej doby. Záručná doba začína plynúť v prospech zákazníka až od okamžiku prechodu nebezpečia škody na tovare na zákazníka, t. j. okamžikom prebratia tovaru.

E3. Všetky záruky týkajúce sa funkčnosti tovarov povahy softwaru plynú výhradne z licenčnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi zákazníkom a príslušným výrobcom softwaru.

E4. Záruka sa nevzťahuje na vady tovarov, ktoré boli spôsobené zavinením zo strany zákazníka, počítačovými vírusmi, poškodením vzniknutým treťou osobou či nadmerným mechanickým opotrebovaním.

E5. GRAITEC nezodpovedá za plnú kompatibilitu ním predaných zariadení a súčiastok s inými zákazníkovi, pokiaľ nebola požiadavka na funkčnosť zákazníkom výslovne špecifikovaná v písomnej objednávke.

E6. GRAITEC poskytuje záruku za akosť na dodaný tovar podľa ustanovenia § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ustanovenie § 505 Občianskeho zákonníka, ktorú treba uplatniť do šiestich (6) mesiacov od zistenia vady, pokiaľ nie je na faktúre či dodacom listu uvedená doba dlhšia. GRAITEC poskytuje zákazníkovi záruku maximálne v rozsahu záručných podmienok príslušného výrobcu.

E7. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že GRAITEC nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany zákazníka. Kúpna zmluva a všetky informácie a dokumenty s ňou súvisiace, ktoré vzniknú na základe jednania zákazníka a GRAITEC majú dôverný charakter a preto zákazník nie je oprávnený bez súhlasu GRAITEC sprístupniť žiadne takéto informácie tretím osobám, s výnimkou svojich právnych, účtovných či daňových poradcov alebo audítorov, ktorí budú rovnako viazaný mlčanlivosťou na základe príslušných právnych predpisov alebo podľa dohody o mlčanlivosti uzatvorenej medzi dotknutým osobami, poradcom či audítorom a príslušnou zmluvnou stranou a tiež s výnimkou prípadov, kedy tak dovoľuje zmluva či VOP, alebo ak sa jedná len o informácie už verejne prístupné. Zákazník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch za podmienok stanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), rovnako aj GRAITEC.

E8. Zákazník týmto dáva súhlas obchodnej spoločnosti GRAITEC na spracúvanie a uchovávanie všetkých jeho osobných údajov, a to po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvného vzťahu ako aj v zmysle špecifických právnych predpisov SR za účelom podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti GRAITEC.

F. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

F1. Miestne príslušným súdom pre riešenie všetkých sporov vznikajúcich zo zmluvných vzťahov medzi GRAITEC a zákazníkom alebo v súvislosti s nimi je vecne príslušný súd podľa sídla GRAITEC. Zmluvné strany sa však pred takýmto krokom budú snažiť o riešenie spornej situácie dohodou a/alebo zmierom.

F2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nerealizovateľným, tým nie je dotknutá platnosť, účinnosť alebo realizovateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

F3. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať tieto VOP, čo sa potvrdzuje doručením záväznej objednávky alebo podpisom kúpnej zmluvy.

F4. Nároky na náhradu škody voči GRAITEC možno uplatniť, pokiaľ nie je stanovené týmito VOP inak, iba pri úmyselnom alebo hrubo nedbalého rokovaní GRAITEC. V prípadoch, keď GRAITEC za škodu zodpovedá, zodpovedá maximálne do výšky ceny príslušného tovaru uhradenej zákazníkom.

F5. VOP sa riadia primárne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ďalej sa riadia zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

F6. Tieto VOP sú platné a účinné od 15.10.2020.

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.